Zorg

Seniorenbeleid

Betreffende het ouderenbeleid wordt de een na de andere bezuiniging aangekondigd. En dat terwijl er fiks aan de seniorendoelgroep verdiend wordt in allerlei sectoren van de samenleving. Onze partij wil graag dat er rust komt in het seniorenbeleid, waardoor de senioren zich na een lang werkzaam leven beschut zouden mogen voelen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is geen pleister op de wonde, maar bittere noodzaak (zie ook het algemene hoofdstuk gemeentelijke zorgtaken dat hierover gaat).
Dus, om sociaal isolement te voorkomen mag men beslist niet bezuinigen op het taxi-vervoer. Wel zoveel mogelijk bevorderen van de vitaliteit door sport , spel (leuke activiteiten) en spirituele verrijking, bijvoorbeeld door cursussen en gesubsidieerde deelname aan cultuur-uitingen (toneel, muziek enz.). Buurthuizen openhouden.

PARTIJ SLEUTELSTAD (PS) OP DE BRES VOOR 55+

De partij voor Nieuwe Democratie, en vooral directe democratie (stad- en wijk-referenda op de website van de gemeenteraad, invoeren Ideeënmakelaar e.d.) heeft een 70-plusser als lijsttrekker en besteedt veel aandacht aan de seniorenproblematiek.

  1. De zorg, na het invoeren van de zorg-transitie door het Rijk en dus het over de muur kieperen van alle verantwoordelijkheden en te weinig begeleidende geldstromen, is een groot knelpunt. De WMO, de bezuinigde thuiszorg, de PGB-ellende en bijvoorbeeld ook de niet altijd functionerende wijkteams vormen een voortdurende “bron van zorg”
  2. PS heeft al enkele jaren geleden als eerste politieke partij het benoemen van een onafhankelijke Leidse Seniorenmakelaar voorgesteld, en die lijkt er met een door de raad aangenomen pilot eindelijk “op proef” te gaan komen. Partij Sleutelstad zal de uitvoering van dit voorstel nauwlettend gaan volgen en waar nodig (laten) ingrijpen. De naam “Seniorenmakelaar” is inmiddels vervangen door “wooncoach” omdat deze figuur ook niet-senioren helpt in woonsituaties. Hij/zij zal als “oliemannetje” gaan functioneren tussen mensen in moeilijk oplosbare knelsituaties in hun huisvesting enerzijds en woningbouwcorporaties, het Woningnet, sociale en zorginstellingen anderzijds. Ook zorg-instellingen, die bij senioren “achter de deur” komen, zoals Radius en Libertas, zullen de wooncoach moeten assisteren.

Voorbeeld: een senior of senioren-echtpaar woont alleen en wil zelfstandig thuis blijven wonen. De woning is veel te groot of heeft teveel trappen, maar verhuizen gaat door huurverhoging “bij mutatie” teveel geld kosten. Anderzijds is het voor de woningbouwcorporaties of particuliere verhuurders interessant als er met woonlastengarantie wél verhuisd kan worden , want de vrijkomende grotere woning gaat bij mutatie altijd weer meer geld opleveren en maakt bovendien ruimte vrij voor bijvoorbeeld starters en andere woningzoekenden. Vooral in de sociale huursector, waar we hier wachtlijsten van 10.000 ingeschrevenen en 8 à 10 jaar wachtlijst kennen ! Maar ook bij particuliere verhuur en projectontwikkelaars. Bij de begeleiding van de op gang gekomen nieuwe “verhuisketen” kan meteen een vervangende woonruimte op de begane grond en op locatie met goede en nabije voorzieningen (winkels, zorg, wijkteam, OV) gezocht worden. Ook kan de wooncoach bij net-verhuizen helpen met bemiddeling voor bijvoorbeeld aanpassingen in de woning, een zogenaamde “blijverslening” voor eerste maar wellicht niet als noodzakelijk door de gemeente vergoede verbouwing e.d.

  1. PS wil het openbaar vervoer geschikter maken voor ouderen: betere routes, logischer en op ouderenvoorzieningen ingestelde haltes, lage instap enz.
  2. Meer extra voorzieningen voor senioren, zoals ook voor minimabeleid gelden: speciale voordeel-pasjes voor culturele en sociale evenementen.